[1]
P. Skilling, “Uddaka Ramaputta and Rama”, BSRV, vol. 6, no. 2, pp. 99–104, May 1981, doi: 10.1558/bsrv.v6i2.13998.