Webb, R. (1985) “Lama Angarika Govinda (17.5.1898 - 14.1.1985) and the Arya Maitreya Mandala”, Buddhist Studies Review, 2(1-2), pp. 79–86. doi: 10.1558/bsrv.v2i1-2.16171.