Webb, R. (1985) “Buddhist Scholarship in Canada”, Buddhist Studies Review, 2(1-2), pp. 47–65. doi: 10.1558/bsrv.v2i1-2.16167.