Boin-Webb, S. . (1985) “Udanavarga - Chapter V: Priyavarga - Affection”, Buddhist Studies Review, 2(1-2), pp. 1–3. doi: 10.1558/bsrv.v2i1-2.16161.