Skilling, P. (1981) “Uddaka Ramaputta and Rama”, Buddhist Studies Review, 6(2), pp. 99–104. doi:10.1558/bsrv.v6i2.13998.