Webb, R. (1980) “ Edited by Piyadassa Thera”., Buddhist Studies Review, 5(1-2), pp. 47–48. doi: 10.1558/bsrv.v5i1-2.13950.