Webb, R. (1980) “ Sathaborn Malila”., Buddhist Studies Review, 4(3), pp. 99–100. doi: 10.1558/bsrv.v4i3.13939.