Boin-Webb, Sara. 1985. “Udanavarga - Chapter V: Priyavarga - Affection”. Buddhist Studies Review 2 (1-2):1-3. https://doi.org/10.1558/bsrv.v2i1-2.16161.