Pāsādika , Bhikkhu. 1987. “ Reynolds”. Buddhist Studies Review 4 (2):154-56. https://doi.org/10.1558/bsrv.v4i2.15988.