Pāsādika, Bhikkhu. 2000. “ English Translation by Sara Boin-Webb”. Buddhist Studies Review 17 (2):225-29. https://doi.org/10.1558/bsrv.v17i2.14488.