Pāsādika, Bhikkhu. 2005. “Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005”. Buddhist Studies Review 22 (1):85-90. https://doi.org/10.1558/bsrv.v22i1.14070.