Webb, Russell. 1980. “ Edited by Piyadassa Thera”. Buddhist Studies Review 5 (1-2):47-48. https://doi.org/10.1558/bsrv.v5i1-2.13950.