PĀSĀDIKA, B. Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005 . Buddhist Studies Review, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 85–90, 2005. DOI: 10.1558/bsrv.v22i1.14070. Disponível em: https://journal.equinoxpub.com/BSR/article/view/14070. Acesso em: 1 apr. 2023.