Gyoshi, B., & Webb, R. (1985). News & Notes. Buddhist Studies Review, 2(1-2), 66-72. https://doi.org/10.1558/bsrv.v2i1-2.16168