Webb, R. (1985). Buddhist Scholarship in Canada. Buddhist Studies Review, 2(1-2), 47–65. https://doi.org/10.1558/bsrv.v2i1-2.16167