Boin-Webb, S. . (1985). Udanavarga - Chapter V: Priyavarga - Affection. Buddhist Studies Review, 2(1-2), 1–3. https://doi.org/10.1558/bsrv.v2i1-2.16161