Pāsādika, B. (2005). Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005 . Buddhist Studies Review, 22(1), 85–90. https://doi.org/10.1558/bsrv.v22i1.14070