Skilling, P. (1981). Uddaka Ramaputta and Rama. Buddhist Studies Review, 6(2), 99–104. https://doi.org/10.1558/bsrv.v6i2.13998