Webb, R. (1981). Eugeniusz Sluszkiewicz (1901 - 81). Buddhist Studies Review, 6(1), 52. https://doi.org/10.1558/bsrv.v6i1.13973