Webb, R. (1980). Narada Felicitation Volume. Edited by Piyadassa Thera. Buddhist Studies Review, 5(1-2), 47–48. https://doi.org/10.1558/bsrv.v5i1-2.13950