1.
Skilling P. Uddaka Ramaputta and Rama. BSRV. 1981;6(2):99-104. doi:10.1558/bsrv.v6i2.13998