1.
Webb R. Studies in Pali and Buddhism. Edited by A. K. Narain. BSRV. 1980;5(1-2):46-47. doi:10.1558/bsrv.v5i1-2.13949