1.
Webb R. Pali Buddhist Studies in the West. BSRV. 1980;2(3):162-167. doi:10.1558/bsrv.v2i3.13863