(1)
Bingenheimer, M. The Bhiksuni Samyukta in the Shorter Chinese Samyukta Agama. BSRV 2008, 25, 5-26.