(1)
Levman, B. G. . A Dravidian Poem Translated into Pali? Apadana-atthakatha/Visuddhajanavilasini (534 13-537 28, Vv 12–48). BSRV 2021, 38, 169–223.