(1)
Webb, R. Lama Angarika Govinda (17.5.1898 - 14.1.1985) and the Arya Maitreya Mandala. BSRV 1985, 2, 79-86.