(1)
Gyoshi, B.; Webb, R. News & Notes. BSRV 1985, 2 (1-2), 66-72. https://doi.org/10.1558/bsrv.v2i1-2.16168.