(1)
Pāsādika, B. Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005. BSRV 2005, 22, 85-90.