(1)
Skilling, P. Uddaka Ramaputta and Rama. BSRV 1981, 6 (2), 99-104. https://doi.org/10.1558/bsrv.v6i2.13998.