(1)
Webb, R. Studies in Pali and Buddhism. Edited by A. K. Narain. BSRV 1980, 5 (1-2), 46-47. https://doi.org/10.1558/bsrv.v5i1-2.13949.