[1]
Pāsādika, B. 2005. Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005 . Buddhist Studies Review. 22, 1 (May 2005), 85–90. DOI:https://doi.org/10.1558/bsrv.v22i1.14070.