[1]
Webb, R. 1980. Narada Felicitation Volume. Edited by Piyadassa Thera. Buddhist Studies Review. 5, 1-2 (May 1980), 47–48. DOI:https://doi.org/10.1558/bsrv.v5i1-2.13950.